Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o JCF, s.r.o.

 • Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti JCF, s.r.o., so sídlom Trenčianske Jastrabie 128, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO: 44683294, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č. 40148/R (ďalej len „JCF“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.jcf.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“ ) a zákazníkov JCF, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
 • JCF pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto JCF v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje spracovávame?

 • Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na JCF spracovávame osobné údaje o používateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na JCF alebo pri vytvorení vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, telefónne číslo a platobné údaje. V špecifických prípadoch napr. pri ponukách zo sekcie „Katalóg projektov“ alebo „Nehnuteľnosti na predaj“ vyžadujeme aj uvedenie emailovej adresy, telefónneho kontaktu pre ďalšiu komunikáciu, prípadne ak budete chcieť, môžete uviesť aj napr. poznámku o možných časoch osobného stretnutia. Vo výnimočných prípadoch napr. pri registrácii klienta do online konta (k dispozícii od 1.10.2018) to uvedenie dátumu narodenia alebo rodné číslo. V prípade záujmu si môže používateľ a zákazník dobrovoľne uviesť ďalšie doplnkové údaje ako dátum narodenia, pohlavie, prípadne obchodné meno a identifikačné sídlo právnickej osoby, bydlisko a sídlo. Vyššie uvedené údaje ďalej nazývame „osobné údaje“.
 • JCF zhromažďuje, ukladá a analyzuje prostredníctvom webovej stránky JCF geolokalizačné údaje. V prípade, že užívateľ nesúhlasí s analyzovaním a zhromažďovaním geolokalizačných údajov, môže si ich kedykoľvek vypnúť v nastaveniach svojho prehliadača alebo vysloviť s týmto konaním nesúhlas, a to písomne prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy jcf@jcf.sk a jeho užívateľský účet bude z analyzovania správania užívateľov bezodkladne vyradený.
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva JCF informácie o kupónoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava JCF údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Na aké účely údaje spracovávame?

 • Pri nákupe, pri registrácii a pre poskytovanie ďalších služieb na JCF používame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy napr. zaslanie prístupu do konta, zaslanie kupónu, informovanie o končiacej platnosti kupónu atď.. Taktiež budeme potrebovať informáciu o tom, akým spôsobom svoju objednávku zaplatíte. Po každom uskutočnenom nákupe totiž zaznamenávame informácie týkajúce sa nákupu (tzv. históriu nákupov). Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného kupónu. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôže JCF vybaviť vašu objednávku.
 • Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinností. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. JCF dbá na zabezpečenie vysokej ochrany osobných údajov a usilujeme o to, aby naši zákazníci mohli využívať naše služby bez obáv o ich bezpečnosť. Z toho dôvodu sledujeme akým spôsobom sú naše služby používané, aby sme boli schopní odhaliť zneužívanie či prípadné podvody realizované na stránkach JCF. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.
 • Na účely realizácie práv a povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy pre účely fakturácie, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.
 • V prípade a za účelom vykonávania reklamácií, užívateľ tiež súhlasí s jednorazovým poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov pre vybavenie jeho reklamácie tiež poskytovateľmi služieb (vrátane poskytovateľov platobných systémov alebo metód) a / alebo predajcom tovaru, ktorého sa reklamácia a / alebo platba týka, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.
 • Na účely spätnej väzby – v prípade, že zákazník vyjadril súhlas v časti „Hodnotenie ponuky“ zároveň súhlasí s tým, aby JCF zhromažďoval, zverejňoval a ďalej využíval slovné hodnotenia ponúk získané od zákazníkov prostredníctvom webovej stránky, týkajúce sa zakúpených Projektov. V prípade, že je hodnotenie zákazníka doplnené o fotografiu vytvorenou zákazníkom, udeľuje ďalej zákazník JCF časovo a geograficky neobmedzenú bezodplatnú licenciu na použitie fotografického diela v elektronickej i tlačenej podobe. V takomto prípade je zákazník povinný si zaistiť prípadný súhlas všetkých osôb vyobrazených na poskytnutých fotografiách s použitím fotografického diela. Za porušenie povinnosti zabezpečenie súhlasu vyobrazených osôb nenesie JCF zodpovednosť.
 • Pre ponuku našich produktov a propagáciu JCF formou obchodných oznámení (newslettrov) zasielaných užívateľom využíva JCF predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov JCF. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu , ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas JCF udeľujete v priebehu registrácie na JCF, v nákupnom procese zakúpenia kupónu alebo neskôr v nastavení vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na JCF môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.
 • Pre marketingové účely, lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva JCF pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Spravidla na základe uvedených dát získava JCF štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. 
 • Na informovanie o dôležitých zmenách na stránkach JCF – v prípade potreby vás upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa služieb, ktoré JCF poskytuje. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží – pri účasti na našich súťažiach, promo akciách, anketách, prieskumoch, a pod., spracovávame vami zaslané údaje (prevažne meno, priezvisko, kontaktné údaje). V prípade, že nám zasielate informácie o iných osobách, prosíme, aby ste sa pred ich poskytnutím uistili, že táto osoba súhlasí s poskytnutím jej osobných údajov a rozumie tomu, ako JCF bude jej osobné údaje spracovávať.
 • Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte počas chatu s pracovníkom JCF do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. vami uvedené meno a e-mailovú adresu len na základe chatu nijako ďalej nevyužívame.
 • Spracovávanie na základe súhlasu – v špecifických prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých bodoch môžeme vyžadovať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. V takom prípade sa účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovávania dozviete v momente, keď taký súhlas budeme od vás vyžadovať.

Aké sú vaše práva?

 • V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na JCF a požadovať:a)Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré JCF spracováva, o účele a povahe spracovávania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo JCF. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.b)

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli JCF, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám JCF potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.c)

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od JCF k inému subjektu, kedy JCF odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.d)

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže JCF správne vybaviť vašu objednávku.e)

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že JCF spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.f)

Právo byť zabudnutý t.j. výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už JCF nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok JCF vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

 • Užívatelia aj zákazníci JCF môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení (newslettrov) a to:• kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov u JCF na e-mailovej adrese jcf@jcf.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách
 • Ďalej môžu užívatelia a zákazníci JCF vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej JCF okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 • Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete JCF ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy v prípade porušenia povinností JCF možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kto má prístup k údajom?

 • Osobné údaje sú v prvom rade spracovávané zamestnancami JCF a spolupracujúcimi osobami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so JCF.
 • Obchodný partner JCF, na ktorého produkty alebo služby ste si prostredníctvom JCF zakúpili Kupón, a to výhradne preto, aby vám tento partner mohol za daný tovar alebo služby vystaviť daňový doklad.
 • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zásielkové spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
 • Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy, SOI, exekútori atď).
 • JCF ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre JCF na účely a spôsobom, ktoré JCF stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.
 • Medzi Spracovateľov, ktorých JCF využíva, patria:
  • Marketingové agentúry
  • Nástroje pre on-line marketing
  • Služby zabezpečujúce Affiliate programy
  • Služby zabezpečujúce účtovníctvo
  • Služby správy serveru a databáz
  • Služby zákazníckej podpory
  • Služby na správu a odosielanie emailov
  • Služby zabezpečujúce zákaznícku podporu
  • Služby zabezpečujúce zasielanie sms
  • Služby vývoja software a IT supportu
  • Služby zabezpečujúce dátovú analytiku a štatistiku
  • Ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby

Ako dlho údaje spracovávame?

 • JCF spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia kupónu. Zo zákona JCF následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
 • Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva JCF po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.
 • Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.
 • Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na JCF vzťahujú. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Bezpečnosť

 • JCF dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). JCF kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
 • Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.
 • Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany JCF pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.
 • Ochrana osobných údajov detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu JCF vedome nevyberá ani nepožaduje osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vymažeme tieto informácie čo najskôr. Deti vo veku do 16 rokov môžu služby JCF využívať len s povolením a dohľadom svojich rodičov.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

 • JCF vymenovala zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov (DPO). Ak si myslíte, že JCF tieto pravidlá ochrany osobných údajov nedodržiava alebo, že boli vaše práva porušené, kontaktujte ju na adrese: JCF, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 128, 913 22 Trenčianske Jastrabie prípadne prostredníctvom e-mailu: jcf@jcf.sk.
 • Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na vyššie uvedených kontaktoch či už telefonicky, alebo písomne. Berte prosím na vedomie, že pokiaľ uplatníte svoje právo, musíme si byť istí vašou identitou. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej preukázanie.
 • Pri uplatnení akéhokoľvek vyššie uvedeného práva vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia vašej žiadosti. Zákonná lehota na vyjadrenie je najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí sme oprávnení predĺžiť danú lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu vás budeme informovať.